اسید پاشی
71 بازدید
تاریخ ارائه : 10/29/2014 4:26:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

داشتم با خودم فکر می کردم که تمام مصیبتهای ضد اخلاقی و انسانی و بی هویتی بعضی از افراد جامعه ما چیست ؟ این بد اخلاقیها از کجا نشات می گیرد و این صفت درنده خویی تا به کجا ختم می شود ؟ بعد از جریانات آسیب رساندن به آمران به معروف که من جمله مرحوم علی خلیلی از طلاب تهران و از دوستان حقیر بود که نهایتا به شهادت ایشان منجر شد، جدیدا با پدیده اسید پاشی بر روی دختران در اصفهان مواجه هستیم که در نوع خود در یک کشور متمدن اسلامی بسیار قبیح و نادر است . من کاری به مصادیق این جرم ، ضارب ، وبحثهای حاشیه ندارم فقط بنده به عنوان یک کارشناس دینی و فرهنگی دنبال کشف حقیقت این موضوع هستم و بر آنم تا ریشه این حوادث را دریابم و با تجزیه و تحلیل این موضوع از تکرار شدن این حوادث جلوگیری شود . علت موضوع هر چه که هست بماند ولی این به لقمه خانواده ، اصالت خانواده ،مسایل مذهبی و انگیزه دینی و اصول انسانی بر می گردد . کسانی که از طفولیت و دوران بچگی تحت تاثیر منفی خانواده و جامعه قرار می گیرد و از مکتب الهی و اسلامی فاصله می گیرد به طریق اولی به موضوعات منفی و کریه شیطانی نزدیک تر می شوند تا جاییکه به فکر و عمل آسیب رساندن و حتی قتل افراد معصوم جامعه بر میاید . ای دوستان بایید با خیر کردن نیتمان ، عوض کردن دید و افکارمان و نزدیک کردن خودمان در معرض نسیمهای محبت امیز کرامات اسلامی و انسانی شاهد خوشبختی و سلامت و سعادت گونه افراد جامعه خویش باشیم و از این بد  اخلاقیها دوری کنیم یا علی ......